เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้

ครูและนักเรียน ช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์มัเขือพันธุ์เจ้าพระยา OP
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2560

image_593189c7e0e9e

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๙

RSPG9 | ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี

             การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับโครงการอพ.สธ. ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ดำเนินการจัดการประชุมโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจำทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ นำเสนอการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ดำเนินการครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2544 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย

ครั้งที่ 1 : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย

วันที่ 21 มิถุนายน 2544
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ

ครั้งที่ 2 : ธรรมชาติแห่งชีวิต

ครั้งที่ 2 : ธรรมชาติแห่งชีวิต

วันที่ 14 พฤษภาคม 2546
ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานครฯ

ครั้งที่ 3 : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ครั้งที่ 3 : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

วันที่ 19 ตุลาคม 2548
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ครั้งที่ 4 : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ครั้งที่ 4 : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

วันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2550
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 5 : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย

ครั้งที่ 5 : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย

วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2552
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 6 : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

ครั้งที่ 6 : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

ครั้งที่ 7 : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก

ครั้งที่ 7 : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก

วันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี

ครั้งที่ 8 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

ครั้งที่ 8 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

ติดต่อศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค (CLNR)


ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผู้ประสานงาน)
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2218 008

http://www.rspg9.chula.ac.th/

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทรศัพท์ 0 2282 1850, 0 2282 0665 โทรสาร 0 2282 0665
อีเมล admin@plantgenetics-rspg.org