การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ หอประชุมโรงละคร ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร …. อ่านต่อได้ที่ http://www.rspg.or.th/index_sub.html

การศึกษาดูงาน ที่ ม.ขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น